चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल)

छवि भाग नम्बर PDF निर्माता श्रेणी विवरण मात्रा RFQ
HMC6343 HMC6343 Honeywell Aerospace चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल) 3-AXIS DIGITAL COMPASS SOLUTION 1096 वस्तुहरू
TLE4953 TLE4953 - Infineon Technologies चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल) HALL EFFECT SENSOR 8018 वस्तुहरू
TLE4961-3M TLE4961-3M - Infineon Technologies चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल) TLE4961 - HALL SWITCH 5214 वस्तुहरू
TLE4953C TLE4953C - Infineon Technologies चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल) HALL EFFECT SENSOR 8152 वस्तुहरू
TLE4942-1C TLE4942-1C - Infineon Technologies चुम्बकीय सेन्सर - कम्पास, चुम्बकीय क्षेत्र (मोड्युल) TLE4942 - MAGNETIC SPEED SENSOR 8153 वस्तुहरू
Top